ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ

Προεδρικό Διάταγμα για τη συγκρότηση της επιτροπής Ελλάδα 2021

Συγκρότηση και Οργάνωση Λειτουργίας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη: α) το άρθρο 114 παρ. 3 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), β) το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, γ) την αριθμ. 199/2019 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού, αποφασίζουμε:

Αρθρο 1: Συγκρότηση και όργανα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» (στο εξής η «Επιτροπή») που συστάθηκε με το άρθρο 114 του ν. 4622/2019, ενόψει της συμπλήρωσης διακοσίων (200) ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, υπάγεται στον Πρωθυπουργό και έχει ίδια νομική προσωπικότητα για την εκπλήρωση του σκοπού της.

Οργανα διοίκησης της Επιτροπής είναι η Ολομέλεια, ο Πρόεδρος και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.

Αρθρο 2: Ολομέλεια της Επιτροπής

Η Ολομέλεια της Επιτροπής αποτελείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και είκοσι τέσσερα (24) τουλάχιστον μέλη που ορίζονται, χωρίς αμοιβή, με απόφαση του Πρωθυπουργού και μπορούν να ανακαλούνται ελευθέρως με τον ίδιο τρόπο. Η σύνθεση της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, δεν δύναται να υπερβαίνει τα σαράντα πέντε (45) μέλη.

Η Ολομέλεια είναι αρμόδια για τον γενικό σχεδιασμό και τη χάραξη της πολιτικής της Επιτροπής, για την έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της, εφόσον απαιτηθεί, και για την εισήγηση προς το Εκτελεστικό Συμβούλιο επιμέρους προτάσεων και δράσεων για την επίτευξη των σκοπών της.

Η Ολομέλεια συνέρχεται τακτικά μία (1) τουλάχιστον φορά κάθε τρίμηνο και εκτάκτως οσάκις κληθεί προς τούτο από τον Πρόεδρο.

Η Ολομέλεια βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον παρίσταται αριθμός πλέον του ημίσεως των μελών. Οι συνεδριάσεις της μπορούν να διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών της, επί δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Σε περίπτωση παραίτησης, μονίμου κωλύματος ή απώλειας της ιδιότητας μέλους, η Ολομέλεια συγκροτείται νομίμως και χωρίς την αντικατάσταση του μέλους αυτού.

Η Ολομέλεια δύναται να συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας από μέλη της και να αναθέτει σε αυτά ειδικά καθήκοντα.

Αρθρο 3: Πρόεδρος της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος συγκαλεί την Ολομέλεια και το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Επιτροπής, διευθύνει τις εργασίες τους, εκπροσωπεί την Επιτροπή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναλαμβάνει κάθε αναγκαία και πρόσφορη πρωτοβουλία για την επίτευξη των σκοπών της Επιτροπής, εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα την Επιτροπή και ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται με αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων.

Ο Πρόεδρος λογίζεται αυτοδικαίως, εκ της θέσεώς του, Πρέσβης εκ Προσωπικοτήτων για την προώθηση της «Ελλάδας 2021», κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 100 του ν. 3566/2007 (Α’ 117), πλην της παραγράφου 3 της εν λόγω διάταξης.

Αρθρο 4: Εκτελεστικό Συμβούλιο της Επιτροπής

Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο της Επιτροπής μετέχουν ο Πρόεδρος της Επιτροπής, ως Πρόεδρος, και έξι (6) μέλη. Στο Εκτελεστικό Συμβούλιο συμμετέχουν ως μέλη ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής, ο Γενικός Γραμματέας Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και δύο (2) μέλη που διορίζονται από τον Πρόεδρό της και ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 24 Οκτωβρίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 163 4665 4666 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 163/24.10.2019 ανακαλούνται ελευθέρως με τον ίδιο τρόπο. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, πλην του Προέδρου, μπορούν να λαμβάνουν αμοιβή προερχόμενη από ίδιους πόρους της Επιτροπής με απόφαση της Ολομέλειας.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο είναι το όργανο διοίκησης και διαχείρισης της περιουσίας της Επιτροπής, συντάσσει τον προϋπολογισμό, τις τυχόν αναθεωρήσεις του και τον απολογισμό, μπορεί να καταρτίζει οργανόγραμμα και αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά τη λειτουργία της Επιτροπής και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ολομέλειας.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τέσσερα (4) μέλη του. Οι συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου μπορούν να διεξάγονται και με τηλεδιάσκεψη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών του, επί δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

Σε περίπτωση παραίτησης, μονίμου κωλύματος ή απώλειας της ιδιότητας μέλους, το Εκτελεστικό Συμβούλιο συγκροτείται νομίμως και χωρίς την αντικατάσταση του μέλους αυτού, εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών υπερβαίνει το ήμισυ του όλου αριθμού των μελών.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Αρθρο 5: Συνεργασίες της Επιτροπής

Η Επιτροπή για την επίτευξη των σκοπών της συνεργάζεται με το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία» (στο εξής το «Ίδρυμα»). Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ίδρυμα προς έγκριση επιμέρους προτάσεις για δράσεις που αφορούν τους σκοπούς της Επιτροπής, οι οποίες περιλαμβάνουν προϋπολογισμό της κάθε δράσης. Το Ίδρυμα δύναται να αναθέτει αποκλειστικά στην Επιτροπή ή σε συνεργασία με το Ίδρυμα ή με άλλους φορείς την υλοποίηση των σχετικών προτάσεων και να μεταφέρει σχετικούς πόρους στην Επιτροπή ή να διαθέτει στην Επιτροπή ίδια μέσα. Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή και το Ίδρυμα δύνανται να συγκροτούν επιτροπές και ομάδες εργασίας, στις οποίες θα ανατίθεται η εκτέλεση επιμέρους καθηκόντων και έργων, καθώς και να συνάπτουν ειδικότερες συμφωνίες για την κοινή τους δράση.

Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών και δράσεων των Υπουργείων και των φορέων εποπτείας τους με την Επιτροπή, εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, ορίζεται σε όλα τα Υπουργεία «Υπεύθυνος Προγράμματος Ελλάδα 2021».

Η Επιτροπή μπορεί να συνάπτει συμφωνίες για την υλοποίηση των σκοπών της με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Αρθρο 6: Πόροι της Επιτροπής

Οι πόροι της Επιτροπής προέρχονται από ιδιωτικές δωρεές, χορηγίες, έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ή άλλες προωθητικές ενέργειες, καθώς επίσης και από μεταφορά πόρων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

Αρθρο 7: Λύση και εκκαθάριση

Η Επιτροπή λύεται και τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση στις 31.12.2021. Την ίδια ημερομηνία λήγει και η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών της Ολομέλειας της Επιτροπής, εξαιρέσει εκείνων που τυχόν μετέχουν στο Εκτελεστικό Συμβούλιο. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ορίζονται εκκαθαριστές και παραμένουν στην Επιτροπή για τις ανάγκες και μόνον της εκκαθάρισης. Η εκκαθάριση διενεργείται εφαρμοζομένων αναλόγως των οικείων διατάξεων του ν. 4548/2018 και θα πρέπει να έχει περατωθεί οριστικά στις 30.6.2022. Για όλως εξαιρετικούς λόγους χωρεί παράταση επί τρίμηνο με απόφαση των εκκαθαριστών.

Για την περάτωση της εκκαθάρισης εκδίδεται πράξη του Ιδρύματος. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο της περιουσίας της Επιτροπής περιέρχεται στο Ίδρυμα. Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.